बँक खाते उघडणे साठी आवश्यक आहे कागदपत्रे ?(Documents required for opening a bank account?)

Post by

 

बँक खाते उघडणे साठी आवश्यक आहे कागदपत्रे ?(Documents required for opening a bank account?)

Proof of identity

  1. पासपोर्ट 
  2. आधार कार्ड 
  3. पॅनकार्ड 
  4. इतर 

Proof of residential address

  1. टेलिफोन बिल
  2. बँकेने तिचे निवेदन खा
  3. यापैकी कोणतेही सार्वजनिक सेवकाचे प्रमाणपत्र.
  4. वीज बिल
  5. शिधापत्रिका
  6. जारीकर्त्याचे प्रमाणपत्र (बँकेच्या मान्यतेच्या अधीन)

Leave a comment