कर्जत तालुक्यातील गावे – Villages in Karjat taluka

 कर्जत तालुक्यात १२७ गाव आहेत. 

अखोणी । आळसुंडे । आंबिजळगाव । औटेवाडी । बाभुळगाव खालसा । बहिरबावडी । बराडगाव दगडी । बराडगाव सुद्रीक । बेळगाव । बेनवाडी । भांबुरे । चांदे बु. । चांदे खु. । चापडगाव । चिलवाडी । चिंचोळी खाळदट । चिंचोळी रामजन । देशमुखवाडी । धळवाडी । दिघी । दिक्सल । दुधोडी । दुरगाव । गणेशवाडी । घुमारी । गुरव पिंपरी । जलालपुर । जळगाव । जळकेवाडी । कल्याची वाडी । कांगुडवाडी । कोम्हली । कापरेवाडी । कारभनवाडी । कर्जत । कर्पडी । कौदाने । खंडाळा । खांदवी । खातगाव । खेड । कोकणगाव । कोपर्डी । कोरेगाव । कुलधरण । कुंभेफ़ळ । लोणी मसादेपुर । महाळुंगी । माही । मालठण । मांडळी । मिरजगाव । मुळेवाडी । नागलवाडी । नागमठ्ण। नागापुर । नांदगाव । नवसरवाडी । निंभे । निंभोडी । निमगाव डाकु । निमगाव गांगर्डा । परितवाडी । पतेगाव । पतेवाडी । पिंपळवाडी । पतेगाव ।  राक्षसवाडी बुम । राक्षसवाडी खु. । राशीन । रतनजन । रावळगाव । रेह्कुरी । रुईगव्हाण । शिंदे । टाकली खांडेश्वर । तलवाडी । तरडगाव । थेरगाव । थेरवाडी । थिखी । तोरकडवाडी । वडगाव तनपुरा । वाळवड । वयसेवाडी ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top